Glasgow Light

beside the bridge entrance to the Necropolis